top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

www.farmarskekure.cz

Milí zákazníci, jsme moc rádi, že máte zájem o naše zboží nebo služby. Dokument, který právě čtete, jsou naše všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“). Jedná se o právní dokument, který popisuje vše od A po Z týkající se nakupování zboží nebo využívání služeb, které nabízíme na našem e-shopu přístupném z webového portálu www.farmarskekure.cz.. Podmínky jsou určeny pro nákup zboží za účelem přímé spotřeby a uplatní se na ně úprava spotřebitelských smluv obsažená v § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“). Nákup zboží za účelem podnikání (např. za účelem jeho dalšího prodeje) není na e-shopu Farmarskekure.cz možný. Typickým zákazníkem e-shopu Farmarskekure.cz je fyzická osoba nakupující zboží pro svou vlastní potřebu nebo potřebu svých blízkých. Výjimku z tohoto pravidla představuje nákup zboží za účelem přímé spotřeby právnickou osobou (podnikatelem), typicky sloužícího k zajištění chodu kanceláře. V tomto případě se úprava spotřebitelských smluv dle § 1810 občanského zákoníku neuplatní a bude se postupovat v souladu s čl. 7 našich Podmínek. Ať už jste fyzická nebo právnická osoba, v tomto dokumentu vás budeme oslovovat jako „zákazník“ nebo „vy“, pokud z kontextu nebude vyplývat něco jiného. Za e-shopem Farmarskekure.cz stojí právnická osoba Tomáš Matula, IČ: 09990895, Korunní 1039 Kamenice 25168 (Farmarskekure.cz). Podmínky jsou účinné ke dni 1. ledna 2023. Abychom vám usnadnili orientaci v našich Podmínkách, nejdříve si projděte přehled kapitol s uvedením nejdůležitějších probíraných témat.  

1/  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE ZBOŽÍ NÁKUP ZBOŽÍ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI Seznámí vás s postupem, kterým se řídí odstupování od smluv uzavřených mezi vámi a Farmarskekure.cz, včetně: • podmínek, které musíte splnit pro platné odstoupení, • výčtu situací, za kterých odstoupit nelze, a • postupu, jak naložit se zbožím v případě platného odstoupení od smlouvy. Informuje o zvláštních kategoriích zboží, kam spadá: • zboží prodávané na váhu, • zboží prodávané na kusy, • tabákové výrobky, • alkoholické výrobky, a • vratné obaly a lahve. Shrnuje podmínky, za kterých mohou e-shop Farmarskekure.cz využívat právnické osoby. 5. 6. 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ LICENČNÍ PODMÍNKY Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. Proto vás v této kapitole odkážeme na naše Zásady zpracování osobních údajů, které detailně popisují mj.: • jaké osobní údaje budeme zpracovávat, • za jakými účely a jakým způsobem budeme osobní údaje zpracovávat • komu mohou být vaše osobní údaje předány, • po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat a • jaká máte ve vztahu k ochraně osobních údajů práva. Dále zde odkážeme na Zásady zpracování osobních údajů pro členy klubu Rohlíček a Zásady použití cookies. Shrnuje podstatné informace a závazky týkající se využívání e-shopu Farmarskekure.cz. 9. 8.

2/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ Informuje o účinnosti a změnách Podmínek a obsahuje zákonem požadované informace pro spotřebitele (místo, kam podat stížnost a další důležité informace). 10. Pokud byste v Podmínkách nenalezli odpověď na jakoukoliv vaši otázku, můžete se podívat do sekce Časté dotazy nebo nás kontaktujte prostřednictvím farmarske.kure@gmail.com nebo 731 690 302. 

 

1. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ E-SHOPU FARMARSKEKURE.CZ

Obsah zveřejněný na e-shopu Farmarskekure.cz představuje ilustrativní nabídku zboží či služeb, které je možné na e-shopu Farmarskekure.cz zakoupit a nechat si je doručit. Tato nabídka nepředstavuje ze strany Farmarskekure.cz návrh na uzavření smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze způsobem předvídaným v čl. 3.3 našich Podmínek.

Pokud budou v aktuální nabídce zboží na e-shopu Farmarskekure.cz některé podmínky používání e-shopu Farmarskekure.cz upraveny jinak než v našich Podmínkách, platí vždy přednostně to, co je napsáno v aktuální nabídce zboží. Abyste mohli e-shop Farmarskekure.cz využívat, potvrzujete, že jste fyzickými osobami, jste způsobilí právně jednat, budete e-shop Farmarskekure.cz užívat v souladu s těmito Podmínkami a v případě zboží, u něhož je zákonnou podmínkou jeho zakoupení anebo užívání minimální věk 18 let, je vám minimálně 18 let. Současně se jako zákazník zavazujete, že nebudete: (a) v případě nesplnění podmínky minimálního věku objednávat na e-shopu Farmarskekure.cz takové zboží, u něhož je zákonnou podmínkou jeho zakoupení anebo užívání minimální věk 18 let; (b) zaplacením ceny zboží obcházet ani porušovat práva třetích osob a potvrzujete, že jste oprávněni použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží; (c) bez písemného souhlasu Farmarskekure.cz získávat, sledovat nebo kopírovat jakýkoli obsah nebo informace poskytované prostřednictvím e-shopu Farmarskekure.cz (a to včetně jakýchkoliv automatizovaných prostředků nebo jakéhokoli manuálního procesu) pro jakýkoli účel; (d) porušovat nebo obcházet opatření užitá k zabránění nebo omezení nepovoleného přístupu k e-shopu Farmarskekure.cz či podnikat jakékoli kroky, které by způsobovaly nebo mohly vést k nepřiměřené zátěži infrastruktury. 


 

2. OBJEDNÁVKY: jak si můžete na e-shopu Farmarskekure.cz objednat zboží? Stačí se řídit následujícím postupem. 

 

2.1 Objednávka bez předchozího vytvoření zákaznického účtu Zboží si na e-shopu Farmarskekure.cz můžete objednat i bez předchozího vytvoření zákaznického účtu. Stačí, pokud do košíku vložíte požadované zboží a následujete kroky směřující k dokončení objednávky. Pro úspěšné dokončení objednávky od vás budeme potřebovat alespoň vaše kontaktní údaje. Bez nich bychom vám nemohli objednávku řádně doručit. Nemusíte se ale bát, s vašimi údaji budeme vždy zacházet v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Jelikož jsme si jistí, že vaše první objednávka na e-shopu Farmarskekure.cz zároveň nebude tou poslední, pro usnadnění budoucího nakupování na e-shopu Farmarskekure.cz vám okamžikem dokončení první objednávky vytvoříme zákaznický účet. O tom vás budeme informovat zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete při objednávce. 

 

2.2 Dokončení objednávky a uzavření kupní smlouvy Jakmile obdržíme vaši objednávku, neprodleně vám ji e-mailem potvrdíme. Obdržíte také SMS s orientační částkou, které není závazné, nýbrž orientační. Tím mezi námi dojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka se mezi námi stane závaznou. Prosím, mějte na paměti, že i přes veškerou vynaloženou snahu mohou nastat situace, kdy i po potvrzení objednávky zjistíme, že některé zboží vzhledem k dostupnosti jeho zásob nebudeme schopni doručit. V takovém případě budeme nuceni objednávku ve vztahu k danému zboží zrušit a upravit konečnou cenu objednávky odečtením ceny zboží, které nebudeme schopni doručit. Pokud k chybějícímu zboží máme na skladě vhodnou alternativu, můžeme vám nabídnout doručení alternativního zboží. 

 

2.3 Doručení a převzetí zboží Objednávku vám doručí jeden z našich dopravců na vámi zadanou adresu. Objednávku jste povinni převzít, nevyužijete-li vaši zákonem danou možnost odstoupení od smlouvy. Objednávku vám předá dopravce do vlastních rukou, příp. za vás může objednávku převzít také osoba, která se zdržuje v místě doručení objednávky (typicky v místě bydliště) a která dopravci prokáže její existenci (např. zobrazením potvrzení objednávky). Nebezpečí škody na věci na vás přechází převzetím objednávky. V takovém případě ale neodpovídáme za odcizení nebo poškození nákupu před tím, než si ho převezmete. O předání bez osobního kontaktu požádejte dopravce zadáním poznámky při dokončování objednávky.

 

7/14 Pokud objednávku nepřevezmete i přesto, že jsme se vám ji pokusili řádně a včas doručit, budeme po vás požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s doručením objednávky ve výši 300 Kč. Tyto náklady zahrnují náklady na přípravu, expedici a doručení objednávky. Tato částka vám bude naúčtována při příští objednávce zboží.
Pokud nebudete moct objednávku převzít z důvodu zpoždění s doručováním objednávky, můžeme od vás požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů ve výši 300 Kč pouze v případě, že se bude jednat o zpoždění do 10 minut. Pokud si od nás převezmete objednávku, ale ani po písemné výzvě zaslané vám ze strany Farmarskekure.cz objednávku neuhradíte, vyhrazujeme si vymáhat finanční prostředky právní cestou nebo odmítnout vaši další objednávku.

 

3. Reklamace

Reklamace I mistr tesař se někdy utne, a proto se může stát, že vám zboží nedoručíme ve stoprocentní kondici (zboží dorazí vadné, poškozené nebo bude chybět apod.). V takovém případě jste oprávněni objednávku nebo její část reklamovat způsobem popsaným v našem reklamačním řádu, jehož aktuální verzi najdete na e-shopu Farmarskekure.cz. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto Podmínek a s jeho obsahem se seznamte předtím, než si u nás poprvé objednáte.

 

 4. PLACENÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY Hotově při převzetí Naši dopravci přijímají pouze hotovost. Pokud si nachystáte přesnou částku, dopravci to velmi ocení! Další důležité informace Veškeré ceny uvedené na e-shopu Farmarskekure.cz jsou uvedeny včetně DPH. Kupní cena objednaného zboží je zaplacená až okamžikem jejího připsání na účet Farmarskekure.cz v plné výši, příp. zaplacením příslušné částky dopravci při doručování objednávky. Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení odmítnout jakékoli platební transakce identifikované jako podvod nebo u nichž existuje podezření na podvod, praní špinavých peněz, financování terorismu, a to na základě Databáze sankcí Evropské unie nebo Mapy sankcí EU. Od okamžiku uzavření smlouvy máte v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy. Odstoupit můžete i bez udání důvodu, musíte to ale stihnout do 14 dnů ode dne, kdy jste objednávku převzali od dopravce. Pokud by byla objednávka rozdělena do více dodávek, počítá se výše uvedená lhůta až ode dne převzetí poslední části objednávky.

 

 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Daňový doklad Vám zašleme až na požádání. Stačí nás kontaktovat telefonicky nebo emailem. Ve fyzické podobě vám jej doručíme pouze v případě, že nás o to výslovně požádáte. POZOR! Postup uvedený v této sekci se uplatní pouze v případě, že jste s námi kupní smlouvu uzavřeli v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku. I výše uvedené pravidlo ale má své výjimky. Odstoupit od smlouvy nelze v případech, kdy se jedná o: 

 

(a) zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby. Patří sem zboží zahrnující např. mléčné výrobky, uzeniny a další masné výrobky tedy zboží, které se běžně označují datem použitelnosti (slovy „spotřebujte do…“ apod.) anebo konkrétními podmínkami uchovávání. 

(b) zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a z tohoto důvodu takové zboží nelze fakticky vrátit a znovu prodat 

(c) zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zde se bude jednat zejména o hygienické potřeby či spodní prádlo. (

 

Co se zbožím v případě odstoupení od smlouvy? Nejjednodušším způsobem vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy je jeho předání zpět dopravci, který vám zboží doručil. Pokud to již není možné, kontaktujte nás libovolným způsobem, ideálně prostřednictvím farmarske.kure@gmail.cz nebo 731 690 302.. Zboží nám následně (ve lhůtě pro odstoupení) na vlastní náklady odešlete předáte na předem domluveném místě Farmarskekure.cz, jehož adresu vám sdělí kolegové z oddělení zákaznické péče. Berte prosím na vědomí, že odpovídáte za snížení hodnoty zboží, proto je potřeba nám zboží doručit úplné a nepoškozené. V případě platného odstoupení od smlouvy bude cena zboží vrácena do 14 dnů od vrácení zboží nebo od doložení, že k odeslání zboží došlo ve lhůtě k tomu určené, a to stejným způsobem, jakým jsme ji od vás přijali, preferovaně na váš bankovní účet, příp. na bankovní účet, který byl uveden ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části. Pokud má zboží vady, řídí se vaše práva z vad zboží naším reklamačním řádem. Postup pro odstoupení od smlouvy podle tohoto článku Podmínek se v takovém případě nepoužije. 

 

6. ZBOŽÍ 

 

6.1 Zboží prodávané na váhu Některé druhy zboží nabízené na e-shopu Farmarskekure.cz prodáváme na váhu ( uzeniny, maso apod.). U takového zboží je uvedena přibližná váha 1 kusu (či jiné měrné jednotky) daného produktu, která se v čase mění („referenční kus“). Cena zobrazená na e-shopu Farmarskekure.cz je vypočtena jako poměr hmotnosti referenčního kusu a ceny za kilo (či odpovídající měrnou jednotku) daného zboží. Skutečná cena zaplacená zákazníkem se vypočte na základě hmotnosti reálně dodaného zboží. 

Berte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo dodat zboží prodávané na váhu s váhovou odchylkou (přičemž hmotnostní odchylka nepřesáhne 30 % celkové váhy daného objednaného zboží), avšak vyvineme maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k požadované váze zvolené ve vaší objednávce.

 6.2 Zboží prodávané na kusy V případě zboží prodávaného na kusy je na e-shopu Farmarskekure.cz uvedena konečná cena za 1 kus daného zboží bez ohledu na jeho váhu. PŘÍKLAD: 30 vajec za 200 Kč. 

7. NÁKUP ZBOŽÍ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI Na e-shopu Farmarskekure.cz mohou nakupovat i právnické osoby (podnikatelé), a to nejčastěji za účelem zajištění chodu kanceláře, jako je např. zásobování kanceláře. Berte prosím na vědomí, že nákup zboží za účelem podnikání (např. za účelem jeho dalšího prodeje) není na e-shopu Farmarskekure.cz možný. 

 

12/14 Upozorňujeme, že pro nákup zboží právnickými osobami se neuplatní čl. 5 našich Podmínek upravující odstoupení od smlouvy. Reklamovat zboží je možné postupem popsaným v našem reklamačním řádu. Pokud budete mít zájem na e-shopu Farmarskekure.cz nakupovat, je první potřeba právnickou osobu registrovat prostřednictvím farmarske.kure@gmail.cz nebo 731 690 302. 

 

8. LICENČNÍ PODMÍNKY Obsah e-shopu Farmarskekure.cz a veškerá práva k němu jsou a zůstávají vlastnictvím Farmarskekure.cz tedy právnickou osobou Tomášem Matulou IČ: 0999895.  Podmínky ani užívání e-shopu Farmarskekure.cz neposkytují ani nezakládají žádné oprávnění (i) užívat obsah e-shopu Farmarskekure.cz, s výjimkou omezené licence udělené podle Podmínek, nebo (ii) užívat nebo odkazovat jakýmkoliv způsobem na jména, loga, názvy produktů nebo služeb Farmarskekure.cz, ochranné známky nebo jiná označení Farmarskekure.cz, která jsou předmětem ochrany dle práva duševního vlastnictví. V souvislosti s e-shopem Farmarskekure.cz se zavazujete, že nebudete: (a) rozmnožovat, měnit, šířit, dekompilovat, provádět rozbor nebo zpětně zpracovávat, kompilovat anebo se pokoušet z jakéhokoliv důvodu zjistit anebo provádět rozbor anebo extrahovat zdrojový kód z e-shopu Farmarskekure.cz; (b) jakkoli využívat znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je software e-shopu Farmarskekure.cz založen nebo které obsahuje; (c) šířit, zcizovat nebo pronajímat jakoukoliv část nebo celek e-shopu Farmarskekure.cz nebo jakékoli v něm užité informace nebo software obchodně využívat, odstraňovat; (d) měnit nebo poškozovat technické prvky ochrany anebo jakákoliv sdělení Farmarskekure.cz o ochraně obsahu a e-shopu Farmarskekure.cz připojené nebo obsažené v e-shopu Farmarskekure.cz. Veškerý software, včetně veškerých systémových ovládacích prvků obsažených na e-shopu Farmarskekure.cz, je ve vlastnictví Farmarskekure.cz anebo přidružených osob a je chráněn příslušnými právními předpisy a platnými ustanoveními mezinárodních smluv. Jakékoli užití software v rozporu s těmito ujednáními je výslovně zakázáno. 

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Farmarskekure.cz v rámci provozování e-shopu Farmarskekure.cz zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o své služby. Postupuje při tom v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, zejména nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). O tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, po jak dlouhou dobu, za jakých okolností vám můžeme zasílat obchodní sdělení a další informace o ochraně vašich osobních údajů, se můžete dočíst v Zásadách ochrany osobních údajů. Zvláštní pravidla pro ochranu osobních údajů platí pro členy klubu Rohlíček a můžete se je dočíst v Zásadách zpracování osobních údajů – členové klubu Rohlíček. Při návštěvě a používání e-shopu Farmarskekure.cz se ve vašem zařízení aktivují cookies nebo jiné technologie, které nám umožní nabídnout vám takový obsah a služby, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a zájmům. Bližší informace ohledně cookies se můžete dočíst v Zásadách použití cookies. Na závěr ještě pár informací vztahujících se k fungování e-shopu Farmarskekure.cz obecně. Změna Podmínek Podmínky může Farmarskekure.cz jednostranně měnit či doplňovat. Provedenými změnami nejsou dotčeny práva a povinnosti, které vznikly za předchozího znění Podmínek. O provedené změně Podmínek vás budeme informovat vhodným způsobem tak, abyste se s aktuálním zněním Podmínek mohli bez nepřiměřených obtíží seznámit. 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ POZOR! Pokud na e-shopu Farmarskekure.cz provedete objednávku zboží anebo služeb, objednáním zboží souhlasíte se zněním Podmínek účinným ke dni objednávky 

 

13/14 Doručování Nedohodneme-li se jinak, nebo neuvádí-li tyto Podmínky jinak, veškerá korespondence související s e-shopem Farmarskekure.cz nám musí být doručena písemně, ideálně prostřednictvím elektronické pošty, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě zpráv doručovaných osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zpráva považována za doručenou jejím převzetím, případně odepřením převzetí nebo uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že adresát o uložení nevěděl. Farmarskekure.cz s vámi bude ve většině případů komunikovat prostřednictvím e-mailu, se kterým je spojen váš zákaznický účet. Právní řád, řešení sporů Veškeré užívání e-shopu Farmarskekure.cz se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě existence mezinárodního (zahraničního) prvku. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky, který je místně příslušný podle sídla Farmarskekure.cz. V případě stížnosti se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Farmarskekure.cz vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Farmarskekure.cz poprvé. 

 

14/14 Ostatní Farmarskekure.cz si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení ukončit provoz či změnit podmínky užívání e-shopu Farmarskekure.cz. Pro jistotu zmiňujeme, že jste jako zákazník odpovědný za veškeré náklady spojené s užíváním e-shopu Farmarskekure.cz  (nesete náklady na internetové připojení, užívání mobilní sítě či případné náklady na telefonické hovory). Farmarskekure.cz rovněž výslovně odmítá v zákonem nejvýše povoleném rozsahu odpovědnost za jakékoliv záruky týkající se bezpečnosti, spolehlivosti, včasnosti a výkonnosti e-shopu Farmarskekure.cz či jeho vhodnosti pro konkrétní účel. Farmarskekure.cz rovněž nenese odpovědnost za jakýkoliv obsah zveřejněný prostřednictvím odkazu třetí strany na e-shop Farmarskekure.cz. Farmarskekure.cz je oprávněn k provozování e-shopu Farmarskekure.cz na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení našich Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Pokud by se neplatnost nebo neúčinnost dotkla některého ustanovení našich zvláštních podmínek (jak byly tyto popsány v úvodních ustanoveních našich Podmínek), případně pokud by zvláštní podmínky některé povinné ujednání neobsahovalo, použily by se podpůrně ujednání těchto Podmínek. Kontaktní údaje zákaznické podpory Farmarskekure.cz jsou uvedeny na e-shopu Farmarskekure.cz. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: farmarske.kure@gmail.cz, telefonní číslo: 731 690 302 (od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00). Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na farmarske.kure@gmail.com. Farmarskekure.cz není ve vztahu k zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

bottom of page